Info

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches en vakbonden hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op deze website vind je de formeel vastgestelde branche, en daarmee de voor jou relevante afspraken.

Wat is een protocol?
Een protocol is een concrete vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de realiteit van de openbare ruimte, de werkvloer, het sportveld of de school. Dat gaat over afstand houden, over hygiëne en over bescherming. Daarnaast moeten de protocollen helder zijn in de communicatie naar alle groepen. Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk. Daarom zijn protocollen op brancheniveau wenselijk. Wat wordt er verwacht van medewerkers, en wat van klanten? Hoe moet een bedrijfsleider de werkvloer inrichten? Ook moeten de protocollen ingaan op handhaving. De branche zelf is hier als eerste verantwoordelijk voor.

Geen juridische status protocol
De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties aangesloten de sector. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring, maar geeft wel advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen. De sector kan vervolgens zelf het protocol vaststellen. De sector is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol. Een vastgesteld protocol is geen vervanging is van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d ) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol. Tenslotte betekent een vastgesteld protocol nog niet dat er toestemming is voor de sector om weer open te gaan. Daarvoor is nog een besluit van de overheid nodig. Een protocol is wel een belangrijk hulpmiddelen voorwaarde voor de overheid om een besluit daarover te kunnen nemen.

RIVM-Handreiking
RIVM heeft een handreiking uitgewerkt waarin ze aangeven hoe ondernemers, managers, bestuurders hun bedrijf of instelling veilig in de ’anderhalvemeter-samenleving’ kunnen opstarten. Op deze webpagina lees je de adviezen die daarin zijn verwerkt. Brancheverenigingen kunnen hiermee protocollen voor hun eigen werkomgeving uitwerken. Deze handreiking is ook te gebruiken door bedrijven en instellingen die niet vanuit overheidsredenen gesloten zijn.

RIVM-handreiking: Veilige heropening bedrijven en instellingen

Noodverordening
In een noodverordening staan de regels die helpen bij de lokale handhaving helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid om de verspreiding van corona tegen te gaan. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan hierop gehandhaafd worden door BOA’s en politie. De laatste versie van de landelijke model-noodverordening kun je vinden op Landelijke model-noodverordening

Algemene handreiking Arbo

Volgens deskundigen zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe oplevingen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Dat geldt des te meer nu de overheid  de landelijke maatregelen op basis van de gepresenteerde routekaart geleidelijk afbouwt, waarmee ook het onderscheid tussen vitale en niet vitale sectoren verdwijnt. Werkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere actoren hebben hierbij een belangrijke rol te spelen.

Op initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakcentrales FNV en CNV is deze generieke gids omgezet naar een algemene Nederlandse handreiking covid-19, waar de Nederlandse richtlijnen van het RIVM en maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in verwerkt zijn.

De inhoud van deze algemene handreiking kan worden aangevuld op basis van de richtlijnen van het RIVM en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken; het is daarom een ‘levend document’ dat afhankelijk van de actualiteit zal worden aangepast.[1] De meest recente versie van de handreiking is te vinden op de website van het Arboplatform.

Bij vragen over deze algemene handreiking kunt u via deze link contact opnemen met het Arboplatform van de SER.

Zie de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

 

You’ve come to the right spot If you require assistance with your essay. There are many essay writing services that can help you succeed regardless of whether you are having trouble with a challenging topic or are too busy. These companies employ highly qualified writers who have advanced degrees, years of experience, and other qualifications. They are native English speakers , which means that your work will be unique. Essay writing companies offer unparalleled customer https://theseeker.ca/2021/11/what-paper-writing-service-do-students-choose-in-2021-independent-research/ service. Their staff is available 24/7 to help with your questions.

The college paper writing service is a good alternative if you’re overloaded by college research paper writing service your assignments or don’t have the time and energy to complete these assignments. This service provides all-hours customer support, as well as simple instructions. It is also possible to purchase your essay and have it handed in on time to expert writers. Your essay will be created entirely and by the company, making sure that it is the highest quality and originality. PapersOwl offers a college paper writing service that makes ordering as easy as possible.

Understanding your topic is crucial in writing a great essay. Draw up an outline of what you’ll write about. write about the topic, your arguments thoughts, concepts, information such as instances, etc. A plan can be a useful tool to help organize your thoughts and ideas prior to writing. Make sure you take notes from the sources you have used, since you’ll use them as proof for your ideas.